GIÁO DỤC- TƯ TƯỞNG: Bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin là bảo vệ niềm tin, lẽ sống

Thứ bảy - 14/10/2023 21:12
Không có mô tả ảnh.
Trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các quyết sách mà Quốc hội khóa XV đã xác định. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, thì các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị lại ra sức “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, ráo diết đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Vì sao các thế lực thù địch lại “giở trò”, làm việc sai trái này vào thời điểm hiện nay? Điều gì khiến họ phải dồn sức, tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, cố tình xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ?

1. Cũng như trước đây, từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị ráo diết đòi xét lại chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bài xích, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng hệ tư tưởng của giai cấp công nhân; viện dẫn các loại lý do để giải thích sự “sai lầm” về thế giới quan và phương pháp khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vu khống, kết tội Đảng Cộng sản Việt Nam “khư khư bám giữ chủ nghĩa Mác – Lênin – một học thuyết đã lỗi thời, lạc hậu, không còn sức sống”, làm cho đất nước ta tụt hậu, sau gần 40 năm đổi mới mà vẫn là nước kém phát triển, dân còn đói nghèo…

Những luận điệu chống phá này hoàn toàn không mới, về thực chất, chỉ là “bồn cũ soạn lại”, được dàn dựng mới cho hợp mốt, hợp thời rồi chọn thời điểm “nhạy cảm” để tung lên mạng xã hội nhằm gây rối nhận thức, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân vào đường lối đổi mới, hướng đến việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; không muốn công cuộc đổi mới của chúng ta có thêm thành công, quan điểm, đường lối của Đảng không thể thực hiện hóa trong cuộc sống.

Đây là bản “điệp khúc” đã tua đi tua lại nhiều lần, kể từ khi học thuyết Mác chào đời cho đến khi đóng vai trò thống trị trong phong trào công nhân quốc tế, những kẻ thù của C. Mác đã dùng mọi thủ đoạn, biện pháp, kể cả những thủ đoạn, biện pháp hèn hạ nhất để xuyên tạc, chống phá, hạ bệ chủ nghĩa Mác, uy tín và vị thế của ông. Họ ý thức rõ ràng sự nguy hiểm của chủ nghĩa Mác, nhất là sự lan tỏa, ảnh hưởng thuyết phục và sức sống mãnh liệt của học thuyết Mác đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; họ không muốn chủ nghĩa Mác tồn tại, phát triển và xâm nhập ngày càng sâu rộng; không muốn chủ nghĩa Mác trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các đảng cộng sản, phong trào công nhân quốc tế; trong đó có sự lớn mạnh, trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước những biến động dữ dội của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là sự sụp đổ chế độ XHCN theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũng như việc chậm khắc phục những hạn chế, bất cập của nền kinh tế và một số hiện tượng tiêu cực trong quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta, một số người đã dao động, giảm lòng tin vào bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường đi lên CNXH của Việt Nam.

Vin vào cái cơ đó, một số người nhân danh “cấp tiến” đã đề xuất giải pháp nhằm “thay máu cho hệ tư tưởng”, “sửa lại chủ nghĩa Mác – Lênin” cho hợp thời, “hợp mốt” và sát với thực tế Việt Nam đương đại. Có người còn tuyên bố rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam phải “giã từ CNXH” để đi theo con đường của CNTB, học tập, noi gương “các nước lớn” và coi đó là cái cách “tối ưu nhất để Việt Nam “cất cánh”…

Vì thế, một số người đã lợi dụng chiêu bài “dân chủ” và “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, “đa nguyên chính trị” và “đa đảng đối lập” để công khai xét lại chủ nghĩa Mác – Lênin, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Họ cho rằng, “chủ nghĩa Mác – Lênin là quá khứ”, không phù hợp với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, v.v.. Có người còn xuyên tạc rằng: “C. Mác và V.I. Lênin là những nhà không tưởng”, “Việt Nam không cần chủ nghĩa Mác – Lênin”, “cần thay máu cho hệ tư tưởng”, v.v..

Lợi dụng internet, các trang mạng xã hội, một số người đã đưa ra lý lẽ sai trái để phê phán, bác bỏ, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận mục tiêu, con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà nhân dân ta đã chọn; cố tình xuyên tạc chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và tính ưu việt của chế độ XHCN ở nước ta. Vì thế, họ đã và đang tạo nên các “điểm nóng”, gây “diễn biến bên trong” nội bộ Đảng, Nhà nước và xã hội ta, trước hết là gây tự diễn biến, tự chuyển hóa về nhận thức, tư tưởng; từ đó dẫn đến những diễn biến về các mặt khác.

2. Vì sao những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta lại ra sức chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin một cách quyết liệt như vậy? Hẳn là họ đã ý thức rất rõ sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhất là khi chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Hơn thế, họ biết rõ rằng mọi thắng lợi của cách amngj Việt Nam đều do chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, dẫn lối, quyết định. Hẳn là họ hiểu rằng, chừng nào còn chủ nghĩa Mác – Lênin thì chừng ấy còn có Đảng Cộng sản lãnh đạo, còn có phong trào cách mạng và cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân tất yếu họ sẽ tiêu diệt; và do đó, CNXH và CNCS tất yếu sẽ được xây dựng thành công, sự nghiệp cách mạng sẽ thắng lợi. Và do đó, tất yếu họ sẽ bị diệt vong. Sự tồn tại, phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin là hoàn toàn có hại cho họ. Hẳn là họ không hề mong muốn có kết cục “bi thảm” như thế. Để duy trì sự tồn tại của mình, họ buộc phải dùng các biện pháp, mọi thủ đoạn có thể để chống phá, triệt hạ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Việc khẳng định Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam đã làm cho các thế lực thù địch căm giận đến tận xương tủy. Vì thế, họ viết bài, nói xấu, xuyên tạc, vu khống, bác bỏ bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự phản ứng tiêu cực cũng là điều không khó nhận thức.

Cho nên, sự cố tình xuyên tạc và phủ nhận các luận điểm khoa học, cách mạng, phủ nhận cội nguồn, gốc rễ, lịch sử sự hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vì họ hiểu rằng, người Việt Nam biết đến chủ nghĩa Mác – Lênin thông qua nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và các tài liệu dịch thuật do Hồ Chí Minh và những người yêu nước chuyển từ châu Âu về quê nhà. Vì lẽ đó, họ cho rằng, để hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, nhất thiết phải “tấn công” tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng. Hơn thế, do nhiều lý do khác nhau, phần đông nhân dân lao động mới hiểu biết chủ nghĩa Mác – Lênin ở những điểm căn bản nhất, đại cương nhất, thông qua tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng. Lợi dụng sự khác biệt này, các thế lực thù địch đã xuyên tạc, bóp méo sự thật về nguồn gốc, bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Sử dụng chiêu bài “mưa dầm thấm sâu”, “nước chảy đá mòn”, các thế lực thù địch bằng nhiều cách đã và đang xuyên tạc, chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, làm cho một số người dân do thiếu thông tin, nhẹ dạ, cả tin hay bất mãn với chế độ đã “tán thưởng, hùa theo”, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, ca ngợi không công cho CNTB, hạ thấp uy tín, vị thế và sự ảnh hưởng của Đảng trong xã hội Việt Nam.

Với quyết tâm chính trị rất cao, chúng ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chống lại mọi quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và những kẻ “theo đuôi” để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế XHCN và cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân; không cho phép bất cứ ai, thế lực nào lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng các thời điểm họp Ban Chấp hành Trung ương, học Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng khác để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng – Niềm vui, lẽ sống, trách nhiệm và hạnh phúc của chúng ta, là chìa khóa “vàng” để công cuộc đổi mới thành công./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu chung

Thông tin cán bộ thường trực

1. Đ/c Nguyễn Thị Ly:  Bí thư - Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố - Điện thoại: 0905 789 725 2. Đ/c Lương Thị Nhẫn - Phó Bí thư Thành đoàn - Điện thoại: 0389937329 3. Đ/c Trương Đức Long: Ủy viên Ban thường vụ  - Điện thoại: 0362 385 447 4. Đ/c Nguyễn Thị Thúy: Ủy viên Ban thường...

ytst
Văn bản pháp quy

02

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 02.2023

Thời gian đăng: 01/02/2023

lượt xem: 438 | lượt tải:164

01

Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 01.2023

Thời gian đăng: 01/02/2023

lượt xem: 447 | lượt tải:148

Tài liệu

Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Đoàn Tháng 10 Năm 2022

Thời gian đăng: 05/10/2022

lượt xem: 679 | lượt tải:169

Tài liệu

Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Đoàn Tháng 9 Năm 2022

Thời gian đăng: 04/10/2022

lượt xem: 602 | lượt tải:170

Tài Liệu

Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Đoàn Tháng 8 Năm 2022

Thời gian đăng: 04/10/2022

lượt xem: 492 | lượt tải:169
Di chúc Bác
Học tập
học nghề
viec lam
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,485
  • Tháng hiện tại67,392
  • Tổng lượt truy cập4,674,967
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây