Tập trung tuyên truyền bầu cử

Thứ hai - 08/03/2021 20:50

Tập trung tuyên truyền bầu cử

Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tích cực chỉ đạo; các cấp, các ngành chú trọng nên đã triển khai sớm và đồng bộ, nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Thời gian tới công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh cần được đẩy mạnh, quyết liệt, kịp thời, rộng khắp; tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

tập trung tuyên truyền bầu cử
 

Nâng cao nhận thức về cuộc bầu cử

Trước hết tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Cụ thể, cần tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc bầu cử, đồng thời thông tin về bối cảnh, tình hình đất nước ta, tỉnh ta trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao nhận thức cử tri tích cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII  thành công tốt đẹp; đáng tự hào là nước ta sau 35 năm đổi mới, tỉnh ta sau 24 năm tái lập đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội.

Bên cạnh đó, nhân dân ta, đất nước ta cũng đã, đang và sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Cần tập trung tuyên truyền các nội dung: Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam. Tuyên truyền các quy định của pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân… Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử lần này.

Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử.

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Cần sáng tạo và linh hoạt

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, phương tiện để thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử; kết hợp các hình thức, phương pháp tuyên truyền truyền thống với các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại; thông qua sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể; các phương tiện thông tin đại chúng (nhất là Báo Quảng Nam và Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, huyện); chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn hội viên, nhà báo, văn nghệ sĩ sáng tác và quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật hay, hấp dẫn, có ý nghĩa chào mừng cuộc bầu cử…

Các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, lựa chọn hình thức phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền, địa bàn, thời điểm để khai thác tối đa ưu điểm của từng loại hình. Bám sát vào lịch trình 3 đợt tuyên truyền cao điểm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết hợp với tuyên truyền thường xuyên, liên tục, chú trọng những thời điểm mang tính trọng tâm, trọng điểm. Nội dung thông tin, tuyên truyền cổ động về bầu cử phải được chỉ đạo tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao cảnh giác các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ của các thế lực thù địch. Theo đó, sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là thời điểm để các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung xuyên tạc, chống phá, nhất là trên không gian mạng. Thủ đoạn quen thuộc của chúng là đưa ra những thông tin xuyên tạc về tính hợp pháp, hợp hiến của cuộc bầu cử; lợi dụng cuộc bầu cử để tuyên truyền xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền để kích động gây rối; lợi dụng những người chưa hiểu rõ các quy trình trong tự ứng cử để tác động có các hoạt động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến ổn định chính trị; xuyên tạc các thông tin liên quan đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, khoét sâu các vấn đề sai phạm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số cá nhân, tập thể… làm  giảm sút niềm tin, xuất hiện tâm lý hoài nghi về tính dân chủ trong bầu cử…

Chính vì vậy, trong thời điểm này cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là trên mạng xã hội. Qua đó, định hướng kịp thời nội dung tuyên truyền cho báo chí; chỉ đạo tăng cường cung cấp thông tin chính thống; đẩy mạnh việc nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức chỉ đạo đấu tranh trực diện, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật An ninh mạng, vi phạm các quy định pháp luật liên quan công tác bầu cử…

Cần phát huy vai trò, trách nhiệm đi đầu, chủ lực của các cơ quan báo chí truyền thông trong thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Các cơ quan báo chí truyền thông cần nắm chắc các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền đúng định hướng và các quy định pháp luật; tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, bố trí thời điểm tuyên truyền thích hợp, tổ chức tốt các diễn đàn để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động; nhân dân, cử tri phát huy được quyền tham gia ý kiến về bầu cử; tăng cường thông tin chính thống, tích cực để đẩy lùi thông tin xấu độc, tiêu cực; chú trọng tuyên truyền những nhân tố, điển hình tiên tiến làm tốt công tác bầu cử để tiến hành biểu dương, động viên, khích lệ; kiên quyết trong đấu tranh với những thói hư, tật xấu, vô trách nhiệm công dân trong bầu cử;  chuẩn bị nội dung đấu tranh, phản biện sắc bén với các luận điệu chống phá, xuyên tạc cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

Ngoài ra, cần tăng cường chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác tuyên truyền bầu cử. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền cần bám sát vào nội dung các văn bản chỉ đạo công tác  tuyên truyền về bầu cử của Trung ương, của tỉnh, nhất là Hướng dẫn 11 ngày 3.2.2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch 833/KH-UBND ngày 11.2.2021 của UBND tỉnh.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được tiến hành 3 đợt: đợt 1 từ tháng 1.2021, cao điểm tháng 4.2021. Đợt 2 từ tháng 4.2021 đến ngày bầu cử 23.5.2021. Đợt 3 là từ sau ngày bầu cử 23.5.2021. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác bầu cử nói chung, trong đó chú trọng về các nội dung thông tin, tuyên truyền bầu cử đảm bảo theo đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì nhân dân. Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, đòi hỏi công tác tuyên truyền bầu cử phải kịp thời, rộng khắp, hiệu quả; đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Tỉnh ủy và UBBC tỉnh; tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; gắn với triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ  tỉnh  lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

NGUYỄN THỊ THU LAN (TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG NAM)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu chung

Thông tin cán bộ thường trực

1. Đ/c Võ Thanh Cung: Bí thư Thành Đoàn - CT Hội đồng Đội Tam Kỳ - Điện thoại: 0905.123.191 - Email: cungthanhdoan@gmail.com 2. Đ/c Nguyễn Thị Ly: Phó Bí thư - CT Hội LHTNVN thành phố - Điện thoại: 0905.789.725 3. Đ/c Trần Trung: UVBTV - PCT Hội LHTNVN thành phố - Điện thoại:...

ytst
Văn bản pháp quy

tài liệu

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11 NĂM 2020

Thời gian đăng: 06/11/2020

lượt xem: 288 | lượt tải:92

tài liệu

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10 NĂM 2020

Thời gian đăng: 20/10/2020

lượt xem: 311 | lượt tải:92

tài liệu

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9 NĂM 2020

Thời gian đăng: 07/09/2020

lượt xem: 417 | lượt tải:121

tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2020

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 8 năm 2020

Thời gian đăng: 03/08/2020

lượt xem: 366 | lượt tải:98

tài liệu

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 7/2020

Thời gian đăng: 31/07/2020

lượt xem: 476 | lượt tải:0
Di chúc Bác
Học tập
viec lam
học nghề
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay536
  • Tháng hiện tại12,995
  • Tổng lượt truy cập2,929,350
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây