Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng – Bảo vệ ánh sáng và niềm tin

Thứ năm - 13/07/2023 10:21
Trong ba hình thức đấu tranh giai cấp: đấu tranh kinh tế, đấu tranh tư tưởng và đấu tranh chính trị, thì đấu tranh tư tưởng, lý luận có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Nó liên quan trực tiếp đến nhận thức, tầm nhìn, quan điểm, tư tưởng, thái độ và cách ứng xử của con người trước cuộc sống, nhận thức và hành động.

Hiển nhiên là, nhận thức đúng thì làm đúng, nhận thức sai thì làm sai; “sai một ly là đi một dặm”. Vì lẽ đó, những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng ta; làm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân ta hiểu sai về bản chất, giá trị, ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Hiển nhiên là, nhận thức đúng thì làm đúng, nhận thức sai thì làm sai; “sai một ly là đi một dặm”. Vì lẽ đó, những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng ta; làm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân ta hiểu sai về bản chất, giá trị, ý nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Điều này đã và đang được những người thiếu thiện chí, bất mãn với chế độ XHCN, đối lập với Đảng ta triệt để lợi dụng, khai thác để tán phát những thông tin xấu, độc; truyên truyền sai trái về việc “Đảng Cộng sản Việt Nam đã quay xe”, “đổi hướng”, “bạc màu”, “đã chao đảo, ngã nghiêng về mục tiêu, con đường đi lên CNXH; “đã bắt tay làm ăn với Mỹ và phương Tây”. Họ quy kết sự kiện Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đích thân mời Tổng thống Mỹ J. Biden đến thăm chính thức Việt Nam” vừa qua để xuyên tạc bản chất đảng, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Một trong những chiêu thức nguy hiểm nhất, xảo trá nhất được các thế lực thù địch triệt để khai thác, sử dụng là đánh thẳng vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Đảng ta; qua đó xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Cách duy nhất để đạt mục tiêu ấy là họ chĩa mũi nhọn vào việc chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.Vì vậy, các ngón đòn cũ được nhái lại thông qua “làm mới” với giọng điệu tuyên truyền sai trái, phản tặc; nào là chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, lạc hậu”, cần đưa vào “bảo tàng của lịch sử”; nào là lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga đã bị cáo chung kể từ ngày chế độ XHCN theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Từ đây, họ cáo buộc rằng, trong nền tảng tư tưởng của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ nên giữ lại tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng dân tộc, lấy nó làm nền tảng tư tưởng là được.

Quan điểm cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin đã cũ, lỗi thời, lạc hậu là sai trái, một cách nhìn lệch lạc, đầy thiên kiến hẹp hòi, hoàn toàn chủ quan, duy ý chí, rất phiến diện và siêu hình. Hơn ai hết, những người nêu quan điểm sai trái nêu trên không phải là người vô học, “thiểu năng trí tuệ”. Trái lại, họ đã học rất nhiều; đã nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu biết đầy đủ về chủ nghĩa Mác –Lênin, thấy rõ sức mạnh “cải tạo thế giới” của học thuyết này và ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ của nó trong lịch sử hiện đại và văn hóa của nhân loại. Sự ra đời của nó đã làm rung động hàng triệu trái tim con người trên thế giới bởi giá trị nhân văn, nhân đạo và sự hấp dẫn, sức cuốn hút kỳ lạ, làm cho hàng tỷ người dân tin tưởng, đi theo con đường đấu tranh xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công; thực hiện giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng dân tộc, giải phóng con người và giải phóng nhân loại.

Những người đối lập với quan điểm của Đảng ta không muốn và không dám khẳng định sức sống trường tồn cũng như sự lan tỏa mạnh mẽ của chủ nghĩa Mác – Lênin bởi bản chất khoa học, cách mạng của nó. Họ đã và đang run sợ trước sức mạnh của ba phát minh vạch thời đại mà các C. Mác và Ph. Ănghen để lại cho giai cấp công nhân, đó là: Quan niệm duy vật về lịch sử; Học thuyết giá trị thặng dư; Vai trò và sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân – những người gánh vác trách nhiệm đào huyệt chôn chủ nghĩatư bản, xây dựng chế độ xã hội mới tốt đẹp là CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH.

Các thế lực thù địch đã và đang run sợ những người cộng sản thế hệ trẻ sẽ tiếp tục bổ sung, bồi đắp, làm cho sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, các học thuyết, phát minh của các ông tiếp tục tỏa sáng, làm ngọn đuốc sáng soi đường, dẫn lối cho giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của mình: đào huyệt chôn CNTB, kết liễu chế độ áp bức, bóc lột, bất công.

Thực tiễn cách mạng thế giới khẳng định: cho dù thế giới có đổi thay nhưng giá trị nhân văn và phép biện chứng duy vật – linh hồn sống động của chủ nghĩa Mác – Lênin thì sống mãi, nó hòa vào quan niệm duy vật về lịch sử; lý luận về hình thái kinh tế – xã hội; lý luận về giá trị thặng dư và lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học của các ông vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, luôn là vũ khí sắc bén, “công cụ nhận thức vĩ đại” để giai cấp công nhân và loài người tiến bộ cải tạo thế giới vì lợi ích của mình.Nếu cho rằng, C. Mác, Ph. Ănghen và V.I. Lênin phải dự báo đầy đủ và chỉ ra mọi sự biến đổi của thời đại hiện nay thì mới xứng là thiên tài thì lập luận đó, quan điểm đó sẽ rơi vào duy tâm chủ quan, làm cho các khoa học không còn tác dụng. Với tầm nhìn và trí tuệ thiên tài, các ông đã căn cứ vào sự vận động, phát triển của lịch sử, nhất là lịch sử phát triển các hình thái kinh tế – xã hội và các hiện tượng đã xảy ra trong chủ nghĩa tư bản để khái quát những vấn đề có tính quy luật, các quy luật và những nguyên lý cơ bản của khoa học chính trị.

Không thể vin vào cái cớ: C. Mác, Ph. Ănghen và V.I. Lênin chưa nói rõ vấn đề này, vấn đề kia trong bối cảnh lịch sử cụ thể, ngữ cảnh, điều kiện cụ thể để quy kết, buộc tội các ông sai lầm, tước bỏ toàn bộ giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin như hắt bỏ đúa bé trong chậu sau khi tắm cùng với nước; rồi từ đó, khuyên Đảng ta hãy từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Ai đó hy vọng và muốn điều ấy xảy ra, người đó đã rơi vào chủ nghĩa duy tâm và vướng vào phương pháp tư duy siêu hình, thật đáng tiếc!

Cần nhấn mạnh rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin là một khoa học và cách mạng; nghiên cứu những quy luật chung nhất của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy, là “một học thuyết hoàn bị nhất, triệt để nhất và sâu sắc nhất”, là vũ khí lý luận sắc bén, “công cụ nhận thức vĩ đại” để giai cấp công nhân cải tạo thế giới. Thực tiễn phong trào công nhân quốc tế đã chứng minh sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, sự ra đời, tồn tại và phát triển của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Trung Quốc, Cu Ba, Lào, v.v..

Sự kiện sụp đổ của chế độ XHCN theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và Đông Âu hơn 32 năm trước đây hoàn toàn không phải là “sự cáo chung của chủ nghĩa Mác – Lênin”, mà trái lại, là minh chứng sinh động, khẳng định rõ hơn bản chất khoa học, cách mạng và tính đúng đắn của chủ ngĩa Mác – Lênin.

Trước đây cũng như hiện nay, bất kể là đảng cộng sản nào, cá nhân lãnh tụ nào, nếu vi phạm thô bạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, rơi vào chủ nghĩa cơ hội và xét lại, thì chắc chắn đảng cộng sản ấy, cá nhân lãnh tụ ấy mắc sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị; phải trả giá đắt vì những sai lầm đáng tiếc ấy:đảng cộng sản mất vai trò lãnh đạo, thành quả cách mạng đã giành được bằng xương máu của nhân dân sẽ bị tước đoạt, chế độ XHCN sẽ bị sụp đổ, rơi vào tình cảnh bi thảm, đau thương.

Điều đó thêm một lần khẳng định rõ tầm vóc, giá trị, ý nghĩa và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chủ nghĩa Mác – Lênin không hề bị cũ, không lỗi thời, lạc hậu. Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 93 năm qua và cách mạng thế giới đã và đang chứng minh tính đúng đắn, bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành đọng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Vì lẽ đó, lúc này bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ ánh sáng và niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân ta./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu chung

Thông tin cán bộ thường trực

1. Đ/c Nguyễn Thị Ly:  Bí thư - Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố - Điện thoại: 0905 789 725 2. Đ/c Lương Thị Nhẫn - Phó Bí thư Thành đoàn - Điện thoại: 0389937329 3. Đ/c Trương Đức Long: Ủy viên Ban thường vụ  - Điện thoại: 0362 385 447 4. Đ/c Nguyễn Thị Thúy: Ủy viên Ban thường...

ytst
Văn bản pháp quy

02

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 02.2023

Thời gian đăng: 01/02/2023

lượt xem: 438 | lượt tải:164

01

Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn tháng 01.2023

Thời gian đăng: 01/02/2023

lượt xem: 447 | lượt tải:148

Tài liệu

Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Đoàn Tháng 10 Năm 2022

Thời gian đăng: 05/10/2022

lượt xem: 679 | lượt tải:169

Tài liệu

Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Đoàn Tháng 9 Năm 2022

Thời gian đăng: 04/10/2022

lượt xem: 602 | lượt tải:170

Tài Liệu

Tài Liệu Sinh Hoạt Chi Đoàn Tháng 8 Năm 2022

Thời gian đăng: 04/10/2022

lượt xem: 492 | lượt tải:169
Di chúc Bác
Học tập
học nghề
viec lam
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay1,485
  • Tháng hiện tại67,529
  • Tổng lượt truy cập4,675,104
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây